Advertiment legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges on no surt cap persona identificable, so i qualsevol altre material, és propietat del CEIP Rafal Nou, sempre que no s’indiqui una altra titularitat. Podeu utilitzar-los només amb finalitats educatives sempre que en citeu la procedència.

El CEIP Rafal Nou no és responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta entitat.
Si, malgrat la nostra cura, haguéssim comès alguna mena d’infracció, us podeu posar en contacte amb el centre .

Advertiment legal específic per a l’ús de les imatges on apareixen persones identificables: Totes les imatges són propietat del CEIP Rafal Nou, que n’ha obtingut l’autorització corresponent. Qualsevol difusió sense el consentiment explícit de les persones interessades pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les accions civils i/o penals corresponents.